GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

Gældende fra 5. marts 2020
Version 6.0

 1. Indledning
  1. De Generelle Forretningsbetingelser gælder for alle kunder i Flex Funding og kunder fra samarbejdspartnere, som anvender Flex Fundings platform for lånebaseret crowdfunding i enten navn af Flex Funding eller eget valgt navn – herefter benævnt ”Flex Funding”.
  2. Flex Fundings digitale platform og markedsplads for lån matcher erhvervsmæssige Låntagere med private og professionelle Långivere. Flex Fundings rolle er udelukkende at være formidler og administrator af lån. Flex Funding og dens samarbejdspartnere er således ikke part i låneaftaler.
  3. Flex Funding har Finanstilsynets tilladelse som betalingsinstitut (FT-nr. 22012).
  4. Disse Generelle Forretningsbetingelser og øvrige vilkår i tilknytning til indgåelse af låneaftaler m.v. udgør ingen trepartsaftale mellem Flex Funding, Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender dette ved oprettelsen på Flex Fundings platform og er således bundet af dette.
  5. Når du opretter dig som kunde med en konto i Flex Funding accepterer du, at være bundet af disse generelle forretningsbetingelser. Du accepterer, at du får adgang til og bruge Flex Fundings Platform og hjemmeside med henblik på udlån til Låntagere eller formidlet et lån i overensstemmelse med Vilkår og betingelser for Långivere og Lånevilkår og betingelser for Låntagere.
  6. Hvis du, efter at du har læst disse Generelle forretningsbetingelser føler, at du ikke er i stand til at overholde dine forpligtelser i henhold til disse, eller at du ikke ønsker at være bundet heraf, skal du ikke fortsætte din anmodning om at oprette en konto.
  7. Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, skal du kontakte os via e-mail på [email protected] eller ringe til os på 7060 5200
  8. Vi tillader visse fuldmagtshavere, eksempelvis kapitalforvaltere, at oprette og forvalte konti og afgive bud på lån på markedspladsen på vegne af Långivere. Hvis en fuldmagtshaver opretter en konto på vegne af en Långiver, skal: (a) fuldmagtshaveren angive denne kendsgerning for os; (b) vi vil være berettiget til at antage, at Långiver har læst og accepteret disse Vilkår og betingelser for Långivere, og at behandlingen af låneansøgningen har fundet sted med Låntagers fulde accept; og (c) at disse Lånevilkår og betingelser for Låntagere er gældende.
 2. Konto i Flex Funding
  1. For at Flex Funding kan formidle, oprette og administrere lån, herunder administrere bud- og långivning, lån og låneandele, skal alle kunder oprette en konto i Flex Funding. Kontoen anvendes til betaling for investering i låneandele, afregning af lån, indbetalinger af låneydelser m.v. Beløb registreret på kundekonti er opsamlet og bogført på Flex Fundings pengeinstitutkonto, og disse beløb er i henhold til lov om betalinger § 35 registreret kreditorbeskyttet jf. afsnit 7 om ”Sådan er dit indestående på konti i Flex Funding sikret”.
  2. Der er ikke mulighed for at pantsætte eller give transport til tredjemand på indeståender på konti i Flex Funding.
  3. Der modtages ikke renter på indeståender på konti i Flex Funding.
  4. Flex Funding kan anmode en kontohaver om at nedbringe indestående midler helt eller delvist på en konto med 7 dages varsel. Hvis kontohaveren ikke imødekommer anmodningen inden fristens udløb, har Flex Funding adgang til at overføre beløbet til kontohavers pengeinstitutkonto, som kontohaver har registreret på Flex Fundings Platform under ”Brugerprofil”. Der kan blive beregnet et gebyr herfor.
 3. Betalingstjenester
  1. Udførelse af betalingstransaktioner
   For at Flex Funding kan udføre betalingstransaktioner for dig, skal du logge på vores platform og vælge dit kontonummer i Flex Funding, hvor beløbet skal trækkes fra. Du angiver også det beløb, som du ønsker overført fra din konto i Flex Funding. Der kan kun overføres til en konto i et dansk pengeinstitut eller foretages betalinger til modtagere med konto i Flex Funding i forbindelse med budgivning og gennemførelse af bud på Flex Fundings markedsplads for lån, handel med låneandele på Flex Fundings markedsplads samt ordinær og ekstraordinær betaling af ydelser til långivere.
  2. Inden du kan overføre beløb fra din konto i Flex Funding til din konto i dit sædvanlige pengeinstitut, skal du under din profil på vores platform registrere registreringsnummer og kontonummer i dit pengeinstitut. Flex Funding betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den, der er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. En forudsætning for at Flex Funding kan gennemføre din betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto i Flex Funding.
  3. Du kan afgive betalingsordrer online ved at logge ind med dit brugernummer og password på Flex Fundings platform.
  4. En betalingsordre anses for modtaget på den ekspeditionsdag, hvor Flex Funding modtager betalingsordren.
  5. En betalingsordre, der modtages tæt på slutningen af en ekspeditionsdag, anses for at være modtaget den følgende ekspeditionsdag og vil først blive ekspederet den kommende ekspeditionsdag.
  6. Du kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer, der skal ekspederes samme dag, ved henvendelse til Flex Funding.
 4. Tilbagekaldelse, afvisning og tilbageførsel af betalingsordrer
  1. Når Flex Funding har modtaget din betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes.
  2. Betalingsordrer, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af ekspeditionsdagen før den aftalte dato. Hvis du ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan det ske via ved skriftlig henvendelse til Flex Funding. Flex Funding forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen.
  3. Hvis din betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Flex Funding underrette dig herom, om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til afvisningen. I den forbindelse forbeholder Flex Funding sig ret til at opkræve et gebyr.
  4. Flex Funding forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr ved forsøg på tilbageførsel af midler, hvor du har oplyst en forkert entydig identifikationskode.
 5. Maksimal gennemførelsestid
  1. En betalingsordre vil normalt blive hævet fra din konto på den betalingsdag, som du afgiver ordren. Betaling af låneydelser vil blive gennemført i henhold til lånets betalingsplan. Flex Funding forbeholder sig retten til at vælge en forskellig betalingsdag ved udbetaling af lån, eksempelvis hvis tinglysning af sikkerheder er forsinket eller ved betaling af ekstraordinært afdrag på lån. Der kan gå op til tre ekspeditionsdage fra det tidspunkt, hvor et beløb hæves fra din konto til beløbet indsættes på en konto tilhørende betalingsmodtageren.
  2. For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 ekspeditionsdage. Dette gælder eksempelvis førtidig indfrielse af lån.
  3. Overføres der et beløb til din konto er Flex Funding berettiget til at trække eventuelle gebyrer forbundet med overførslen fra det overførte beløb, før beløbet indsættes på kontoen.
 6. Oplysninger om betalingstransaktioner
  1. Hvis der har været betalinger på din konto, vil oplysninger om betalingerne blive vist på din konto. Disse findes ved at logge på platformen.
  2. Flex Funding forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis Flex Funding efter din anmodning leverer supplerende oplysninger, hyppigere oplysninger eller tilbyder overførsel af disse oplysninger ved hjælp af andre kommunikationsmidler end de ovenfor aftalte.
 7. Sådan er dit indestående på konti i Flex Funding sikret
  1. Sikring af dit indestående i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs
   Dit indestående er dækket 100% i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs. Flex Funding er ikke et pengeinstitut, men har Finanstilsynets ubegrænsede tilladelse som betalingsinstitut til at gennemføre betalingstransaktioner (FT nr. 22012). Derfor kan vi tilbyde ydelser vedrørende betalingstjenester og elektronisk penge jf. lov om betalinger. Loven stiller krav om, at Flex Funding skal sikre de midler, der er modtaget fra vores kunder. Derfor har Flex Funding oprettet særlige sikringskonti i et eller flere pengeinstitutter, hvor kundernes midler indestår. Formålet med etablering af sikringskonti i et pengeinstitut er at sikre kundernes midler mod kreditorforfølgning, i tilfælde af, at Flex Funding går konkurs, jf. lovens § 35 stk. 2.
  2. Sikring af dit indestående i tilfælde af, at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs
   Garantiformuen (Indskydergarantifonden) dækker indestående beløb på en konto i pengeinstitutter med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), i tilfælde af, at pengeinstituttet går konkurs.
  3. Indeståender på dine konti i Flex Funding er dækket på samme måde som andre indeståender i pengeinstitutterne, og det betyder, at der ydes dækning med op til EUR 100.000 pr. indskyder, i tilfælde af, at Flex Fundings pengeinstitut går konkurs. Ved ”indskyder” forstås den person, som indskuddet reelt tilhører, og begrænsningen vil derfor gælde pr. kunde.
  4. Mere information: Læs mere om Garantiformuens dækningsregler på www.fs.dk eller kontakt Flex Funding.
 8. Sådan er dine direkte lån (låneandele) til virksomheder sikret
  1. Direkte lån til virksomheder ligestilles ikke med indestående beløb på konti i Flex Funding og er dermed ikke sikret tilsvarende.
  2. Når du investerer gennem Flex Funding, låner du penge ud til små og mellemstore virksomheder. Det kan medføre både gevinst og tab. I tilfælde af, at en virksomhed tages under rekonstruktion eller konkursbehandling, kan din låneandel være sikret helt eller delvist mod tab gennem virksomhedens eller tredjemands stillede sikkerheder i pant eller kaution.
  3. Hvis du fortsat har krav mod Låntager efter realisering af de stillede sikkerheder, indgår du i boet som en almindelig kreditor med krav på udlodning af dividende. Udlodningen sker i overensstemmelse med konkursordenen, som er fastslået i konkursloven.
  4. Flex Funding varetager investorernes interesser ved at udføre rykkerprocedure, hvis en virksomhed kommer i restance med betalingen af en låneydelse. Såfremt virksomheden ikke betaler låneydelsen på trods af vores påmindelser, vil lånet blive opsagt og Flex Funding overdrager fordringen til retslig inkasso gennem advokat, inkassobureau o.l.
 9. Sådan serviceres dine lån til virksomheder, hvis Flex Funding måtte ophøre virksomheden
  1. Selvom det ikke er noget lovgivningsmæssigt krav herom i Danmark, har Flex Funding indgået en wind-down aftale med en tredjepart i givet fald Flex Funding måtte ophøre virksomheden uanset årsag for at sikre långiverne fortsat servicering af de formidlede lån. Der er i tillæg blevet udarbejdet en ”Wind-down planning”, som er i overensstemmelse med den engelske Financial Conduct Authority's Wind-down Planning Guide.
 10. Brugernavn og adgangskode
  1. Ved registrering på Flex Fundings platform skal kunden angive en e-mail adresse som brugernavn og indtaste en adgangskode. Disse oplysninger anvendes til at få adgang til platformen. Brugernavn og adgangskode er unik for kontoen i Flex Funding og kan ikke overdrages uden vores forudgående skriftlige samtykke. Når der foretages ændringer i kundens profil, gennemføres transaktioner m.v., anvendes elektronisk godkendelse med Authy som digital signatur.
  2. Vi benytter Authy som tofaktorgodkendelse, som er et ekstra sikkerhedslag til funktioner på platformen. Dette er designet til at sikre, at det kun er dig, der har adgang til din konto, selv hvis andre kender dit kodeord. Authy er en app til din smartphone, som gratis kan downloades App Store eller Google Play.
  3. Brugernavn og kodeord skal altid opbevares sikkert. Kunden er ansvarlig for al information og aktivitet på platformen, som foretages med brugernavn, adgangskode, digital signatur og SMS-kode. Såfremt kunden ikke overholder gældende forskrifter for brugen af platformen, er kunden ansvarlig for eventuelle uautoriserede transaktioner på kundens konto og på platformen.
 11. Registrering af oplysninger på platformen
  1. Flex Funding registrerer og behandler oplysninger om kunder på grundlag af kundernes oplysninger på platformen. Flex Funding behandler oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Du kan finde vores Persondatapolitik under Vilkår og betingelser på Flex Fundings hjemmeside.
 12. Information via platformen
  1. Information fra Flex Funding til Långiver og Låntager vil blive gjort tilgængelig via Flex Funding platform og/eller ved e-mail til Långiver og Låntager. Flex Funding anbefaler derfor Låntager og Långiver til jævnligt at tjekke platformen for eventuel ny information.
 13. Flex Fundings priser og provision
  1. Flex Funding opkræver et etableringsgebyr fra Låntager ved lånets etablering, og hvis der skal udarbejdes nyt pantebrev e.l., et dokumentgebyr. Gebyrerne fradrages ved lånets udbetaling. Læs mere herom i ”Lånevilkår og betingelser for Låntagere”, som er tilgængelig på Flex Fundings hjemmeside. Gebyrsatserne fremgår af den til enhver tid gældende Prisliste, som er tilgængelig på Flex Fundings hjemmeside.
  2. Flex Funding opkræver provision fra Långiver for formidling og administration af Långivers låneandele. Provisionen udgør en procentsats af den udestående restgæld på lånet. Beløbet beregnes som et fradrag i renten og betales af Långiver samtidigt ved Låntagers betaling af ydelser. Provisionssatsen fremgår af den til enhver tid gældende Prisliste, som er tilgængelig på Flex Fundings hjemmeside.
  3. Desuden opkræves priser for serviceydelser i henhold til gældende Prisliste som er tilgængelig på Flex Fundings hjemmeside. Ændringer i Prislisten træder i kraft med én måneds varsel.
 14. Långivers rettigheder i henhold til låneaftale
  1. Det er kun Flex Funding eller en person, som handler på vores vegne, som kan repræsentere og udøve alle rettigheder, der tilkommer Långiver i henhold til låneaftale, pantsætningsaftaler m.v., herunder udbetaling af lån, opkrævning af ydelser, foretage ændring i låneaftaler og inddrivelse af tilgodehavende ved ekstern bistand. Flex Funding kan tillige sælge misligholdte lån til tredjemand.
  2. Flex Funding handler på vegne af alle Långiverne.
  3. En Långiver har ikke tilladelse til at foretage nogen individuel handling eller tage kontakt til Låntageren eller kautionister, medmindre vi er skriftligt enig om andet. Låntagere og kautionister har heller ikke tilladelse til at foretage nogen individuel handling eller tage kontakt til Långivere, medmindre vi er skriftlig enig om andet.
  4. Disse forhold er reguleret i låneaftalen og de til enhver tid gældende vilkår, der knytter sig til låneaftalen.
 15. Værneting, lovvalg og tvister
  1. Ved eventuelle tvister, som efter skriftlig henvendelse til Flex Funding på [email protected] ikke findes løst tilfredsstillende, henvises til Forbrugerklagenævnet og Finanstilsynet.
  2. Alle retslige skridt om Flex Fundings kundeforhold er undergivet dansk ret og skal afgøres ved værneting i København.
 16. Vedtagelse af særlige vilkår og betingelser
  1. Ud over Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser tiltræder kunder, Långivere og Låntagere, andre vilkår og betingelser, der regulerer låneaftaler, brug af markedspladsen, andre tjenester m.v. Såfremt der i individuelle aftaler er vedtaget andre vilkår, vil disse imidlertid i givet fald have forrang.
 17. Ændringer i Forretningsbetingelser og andre vilkår og betingelser
  1. Flex Funding forbeholder sig ret til at ændre i generelle vilkår og betingelser, både Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser og andre vilkår og betingelser uden kundens forudgående godkendelse. Ændringer kan også omfatte eksisterende låneaftaler.
  2. Disse og øvrige vilkår kan ændres med én måneds varsel. Vores kunder modtager underretning om de ændrede vilkår ved logon på vores platform og/eller ved e-mail, i nyhedsbreve m.v.