FAKTAARK OM FORBRUGERBESKYTTELSEN I FLEX FUNDING

Gældende fra 5. marts 2020
Version 6.0

I Danmark er der en liberal, men samtidig gennemprøvet regulering på området for finansiel crowdfunding, altså de to typer af crowdfunding, der anvendes til alternativ finansiering og kapitalfremskaffelse, nemlig lånebaseret crowdfunding (peer-to-peer lending / crowdlending) og aktiebaseret crowdfunding (investeringscrowdfunding / equity crowdfunding).

Flex Funding har Finanstilsynets tilladelse som betalingsinstitut til at gennemføre betalingstransaktioner (FT nr. 22012). Dette medfører i sig selv en øget forbrugerbeskyttelse. Øvrige danske crowdfunding virksomheder har alene begrænset tilladelse som betalingsformidlere. For Flex Funding medfører tilladelsen som betalingsinstitut bl.a. efterlevelse af følgende krav mv.:

 • Løbende fit & proper krav til ledelsen, både direktion og bestyrelse
 • Godkendelse af aktionærer, der erhverver kvalificerede andele
 • Løbende krav til minimumskapital i forhold til aktivitetsniveau
 • Løbende krav til sikring af kundernes midler på konti i Flex Funding (såkaldt ring fencing)
 • Løbende krav til compliance, herunder overholdelse af god skik og oplysningsforpligtelse
 • Løbende krav til løbende hvidvaskforebyggelse (AML) og kundekendskabsprocedurer (KYC)
 • Løbende krav til løbende risikovurderinger og interne kontrolle
 • Løbende krav til rapporteringer til Finanstilsynet
 • Finanstilsynet gennemfører periodevis inspektion i Flex Funding

Hvis dette ikke overholdes, vil Finanstilsynet gribe ind over for Flex Funding med påbud og andre reaktioner, herunder bøder og politianmeldelse. Disse tilsynsreaktioner offentliggøres.

Finanstilsynet er således vores kontrolmyndighed. Udover den nævnte finansielle lovgivning skal vi også overholde en række øvrige forbrugerbeskyttende lovgivninger, herunder især markedsføringsloven (herunder kravene til god markedsføringsskik og ikke vildledende adfærd), forbrugeraftaleloven (fortrydelsesret ved fjernsalg af finansielle ydelser) og persondataloven.

Der er således både omfattende lovgivninger, der løbende beskytter forbrugerne, og kompetente myndigheder som Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden og Datatilsynet, der ligeledes løbende overvåger, at vi overholder reglerne.

Flex Funding ønsker naturligvis at overholde disse mange regelsæt til enhver tid, hvilket vi også gør. Vores kundevilkår mv. var allerede en del af det omfattende materiale, som var inkluderet i vores tilladelsesansøgning til Finanstilsynet.

Vi har løbende både interne juridiske medarbejdere samt interne og eksterne advokater, som i detaljer gennemgår samtlige vores procedurer, vilkår, informationer og øvrigt materiale. Vi foretager opdateringer og præciseringer, så snart det er påkrævet.

Vores vilkår, betingelser og politikker består af følgende, som kunderne skal acceptere ved oprettelse af kundeforholdet:

 • Generelle forretningsbetingelser
 • Vilkår for adgang og brug af markedsplads
 • Vilkår og betingelser for formidling og administration
 • Almindelige betingelser for udlån
 • Persondatapolitik
 • Cookie politik

Udover at efterleve den til enhver tid gældende lovgivning på området ønsker vi også at sikre en endnu højere grad af transparens og information til vores Långivere. Dette indebærer bl.a. følgende yderligere initiativer fra vores side:

 • Orientering om indskydergarantiordningens (Garantiformuens) dækning af vores kunders indestående midler på konti i Flex Funding
 • Frivillig adgang til egnethedstest (MiFID investorbeskyttelse), som afdækker den enkelte kundes erfaring og risikoprofil og angiver forslag til porteføljesammensætning i låneandele mv.
 • Vores kreditpolitik følger internationale standarder mht. kreditvurderinger mv. (se nærmere nedenfor)
 • Orientering om, at vi frivilligt følger ”Code of Conduct” fra The UK Crowdfunding Association på de områder, som ikke gribes af den danske lovgivning (se nærmere nedenfor)
 • Orientering om skatteregler, herunder fradrag for tab på långivning
 • Klagevejledning, hvorved vores kunder vejledes om adgangen til at klage til:
  • Flex Funding
  • Finanstilsynet
  • Forbrugerombudsmanden
  • Datatilsynet

Flex Fundings orientering om kreditrisici og risikoen for tab

I Flex Fundings kreditpolitik indgår, at den skal følge internationale standarder og sikre mod unødig risiko, herunder hvad angår kreditvurderinger og sikkerheder for udlån.

Flex Funding offentliggør løbende statistik på vores hjemmeside over estimerede og historiske afkast, restancer på lån og konstaterede kredittab. Det historiske afkast er beregnet på baggrund af, at en Låntager har investeret 100 kr. i samtlige gennemførte lån på Flex Fundings markedsplads. Nettoafkastet er efter omkostninger og kredittab. Vi anbefaler vores kunder, at de diversificerer deres portefølje for at reducere risikoen for tab jf. nedenfor. Det gør de ved at investere i låneandele i minimum 30 virksomheder. Hermed vil de fortsat kunne sikre sig et positivt afkast, selvom de måtte få tab på deres investeringer i lån i flere virksomheder grundet konkurs.

Eksempler fra vores skriftlige vilkår og betingelser, risikoanmærkninger m.v. over for vores kunder

”Selvom Flex Funding tilføjer værdi med kreditanalysen som en del af vores service, er Flex Fundings risikoklassificering af Låntager kun beregnet til at være af informativ karakter. Långiver skal danne sin egen mening om kreditværdigheden af en Låntager og foretage sin egen undersøgelse, analyse og vurdering af de enkelte Låntagere for hvert enkelt lån, og hvor det vurderes relevant søge uafhængig rådgivning.”

”Sådan er dine direkte lån (låneandele) til virksomheder sikret

Direkte lån til virksomheder ligestilles ikke med indestående beløb i Flex Funding og er dermed ikke sikret tilsvarende. Når du investerer gennem Flex Funding, låner du penge ud til små og mellemstore virksomheder. Det kan medføre både gevinst og tab. I tilfælde af, at en virksomhed tages under rekonstruktion eller konkursbehandling, kan din låneandel være sikret helt eller delvist mod tab gennem virksomhedens eller tredjemands stillede sikkerheder i pant eller kaution. Hvis du fortsat har krav mod Låntager efter realisering af de stillede sikkerheder, indgår du i boet som en almindelig kreditor med krav på udlodning af dividende. Udlodningen sker i overensstemmelse med konkursordenen, som er fastslået i konkursloven. ”

”Direkte lån til virksomheder kan, ligesom investering i obligationer, aktier og andre værdipapirer, medføre gevinst og tab. Derfor anbefaler vi, at du spreder din investering i lån til flere virksomheder. Og husk, at et historisk afkast ikke nødvendigvis er vejledende for fremtidige afkast. Du kan se vores historiske afkast og kredithistorik her.”

”Direkte lån til virksomheder ligestilles med eksempelvis investering i værdipapirer og er dermed ikke sikret af Garantiformuen (Indskydergarantifonden). Når du investerer gennem Flex Funding, låner du penge ud til små og mellemstore virksomheder. Det kan medføre både gevinst og tab.”

”Placering af penge gennem Flex Funding indebærer direkte långivning til små og mellemstore virksomheder, så resultatet af din långivning kan gå både op og ned.”

Risk & Compliance

Vi har internt i vores organisation risk- og compliance officers, som dagligt håndterer (monitorering og opdatering) bl.a. følgende risikoområder:

 • Risiko for misligholdelse
 • Risiko for platformen
 • Risiko for svindel
 • Information om asymmetri og information
 • Information om Låntager
 • Risiko for Långivers uerfarenhed
 • Likviditetsrisiko
 • Risiko for cyberangreb

Du kan finde mere information på www.flexfunding.com eller ved henvendelse til Flex Funding.